Έλεγχος Σκυροδέματος για Αντοχή σε Θλίψη

Κατηγορία

Έλεγχος Σκυροδέματος για Αντοχή σε Θλίψη

Το σκυρόδεμα πρέπει να ελέγχεται με συμβατικά δοκίμια, κυβικά ή κυλινδρικά που θα λαμβάνονται στη θέση διάστρωσης (όταν πρόκειται για εργοταξιακό σκυρόδεμα) ή στη θέση παράδοσης (όταν πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα).

Τα  συμβατικά  δοκίμια  είναι  κυβικά  ακμής  15cm και ο αριθμός  που  απαιτείται  για  τη  λήψη τους ποικίλει ανάλογα με την ποσότητα του σκυροδέματος που θα διαστρωθεί.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχονται αφενός η εργασιμότητα του σκυροδέματος και αφετέρου η αντοχή του. Η εργασιμότητα ελέγχεται με τη δοκιμή της καθίσεως. Η αντοχή του σκυροδέματος ελέγχεται με τη λήψη των δοκιμίων και κατόπιν με τη θραύση τους ύστερα από 28 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό των 28 ημερών τα δοκίμια συντηρούνται σε συγκεκριμένες  συνθήκες υγρασίας (90%) και θερμοκρασίας (18-22οC).

Οι  συνθήκες αυτές επιτυγχάνονται σε αναγνωρισμένα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς κρούσεις και δονήσεις κατά τη μεταφορά και αποκλίσεις από τη θερμοκρασία συντηρήσεως πρέπει να αποφεύγονται.

Η εταιρία μας διαθέτει Πιστοποιημένο Χημείο τελευταίας Τεχνολογίας, όπου γίνονται οι μετρήσεις και οι έλεγχοι του σκυροδέματος. Σκοπός είναι η άμεση παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στο χώρο μας και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του σκυροδέματος, έτσι ώστε το προϊόν να καταφθάνει υγιές στον πελάτη κάτω από όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το ISO 9001:2015.