Σκυρόδεμα

Κατηγορία

Έλεγχος Σκυροδέματος για Αντοχή σε Θλίψη

Παραγωγή και εμπορία έτοιμου Σκυροδέματος

 Το σκυρόδεμα παρασκευάζεται με την ανάμιξη τσιμέντου, φυσικών αδρανών, νερό και την ενσωμάτωση πρόσθετων χημικών. Τα υλικά του σκυροδέματος πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται.

 Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέματος είναι φυσικά αδρανή και διακρίνονται σε θραυστά (προέρχονται από τη θραύση πετρωμάτων σε λατομεία).

Σύνθεση Σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα πρέπει να έχει μελετηθεί και να παρασκευάζεται έτσι, ώστε:

Να έχει ομοιογένεια, να έχει την εργασιμότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί ικανοποιητικά με τα διαθέσιμα μέσα, να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, οι οποίες προδιαγράφονται για το συγκεκριμένο έργο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Εργοστασιακό σκυρόδεμα  ( σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών, σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης, τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης ) ορίζεται το σκυρόδεμα που παράγεται σε σταθερές εγκαταστάσεις και παραδίδεται νωπό από κάποιο άτομο ή φορέα που δεν είναι ο κατασκευαστής (χρήστης).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η μονάδα παραγωγής πρέπει να διαθέτει:

α) Αναμικτήρα βίαιης ανάμιξης

β) Χώρους αποθήκευσης των διαφορετικών κλασμάτων των αδρανών υλικών, κατάλληλα διαχωριζόμενους ώστε να μη γίνεται ανάμιξη των υλικών και με κατάλληλη σήμανση ούτως ώστε να αποφεύγεται η λάθος ανάμιξη των υλικών.

γ) Συστήματα ζύγισης των κλασμάτων των αδρανών και μεταφοράς  τους στην είσοδο του αναμικτήρα.

δ) Σιλό αποθήκευσης των διαφορετικών τσιμέντων

ε) Συστήματα ζύγισης της ποσότητας τσιμέντου που μεταφέρεται στην είσοδο του αναμικτήρα.

ζ) Δοχεία αποθήκευσης προσθέτων και συστήματα ζύγισης ή ογκομέτρησης των πρόσθετων που οδηγούνται στην είσοδο του αναμικτήρα.

η) Συστήματα ζύγισης ή ογκομέτρησης του νερού που οδηγείται στην είσοδο του αναμικτήρα.

θ) Συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής και εκτύπωσης των ζυγίσεων που αναφέρονται στα σημεία γ, ε, ζ και η.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση ότι ένα προϊόν πληρεί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και είναι ασφαλές για χρήση, είναι το «διαβατήριο» για την ελεύθερη κυκλοφορία του στην παγκόσμια αγορά (συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής), καθώς για πολλές κατηγορίες προϊόντων η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική. Επίσης εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Τα Δομικά Υλικά Λήδρα Λτδ έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση και στην εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των προτύπων ISO. Η ανανέωση της Πιστοποίησης σε ISO 9001:2015 για τον Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τη Διάθεση Έτοιμου Σκυροδέματος.

Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή του σκυροδέματος είναι πιστοποιημένες (μέσω Πιστοποιήσεων CE) και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. Η εταιρία μας παράλληλα χρησιμοποιεί και πιστοποιημένα μέσα παραγωγής, διαδικασιών και ελέγχου, ώστε το τελικό της προϊόν να παραδοθεί στον πελάτη με όλες τις αναγραφόμενες προδιαγραφές που απαιτούνται στην σύγχρονη εποχή.

Συνεπώς η σημασία της πιστοποίησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι μεγαλύτερη, γιατί:

  • βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
  • δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και δημιουργεί ευκαιρίες πώλησης σε νέες απαιτητικές αγορές
  • προσφέρει ικανοποίηση των πελατών με την παραγωγή, μεταφορά και παράδοση ποιοτικών προϊόντων
  • ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας
  • ενώ παράλληλα προστατεύει τον κατασκευαστή σε περίπτωση ανεπιθύμητου συμβάντος

Έλεγχος Σκυροδέματος για αντοχή σε θλίψη

Το σκυρόδεμα πρέπει να ελέγχεται με συμβατικά δοκίμια, κυβικά ή κυλινδρικά που θα λαμβάνονται στη θέση διάστρωσης (όταν πρόκειται για εργοταξιακό σκυρόδεμα) ή στη θέση παράδοσης (όταν πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα).

Τα  συμβατικά  δοκίμια  είναι  κυβικά  ακμής  15cm και ο αριθμός  που  απαιτείται  για  τη  λήψη τους ποικίλει ανάλογα με την ποσότητα του σκυροδέματος που θα διαστρωθεί.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχονται αφενός η εργασιμότητα του σκυροδέματος και αφετέρου η αντοχή του. Η εργασιμότητα ελέγχεται με τη δοκιμή της καθίσεως. Η αντοχή του σκυροδέματος ελέγχεται με τη λήψη των δοκιμίων και κατόπιν με τη θραύση τους ύστερα από 28 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό των 28 ημερών τα δοκίμια συντηρούνται σε συγκεκριμένες  συνθήκες υγρασίας (90%) και θερμοκρασίας (18-22οC).

Οι  συνθήκες αυτές επιτυγχάνονται σε αναγνωρισμένα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς κρούσεις και δονήσεις κατά τη μεταφορά και αποκλίσεις από τη θερμοκρασία συντηρήσεως πρέπει να αποφεύγονται.

Η εταιρία μας διαθέτει Πιστοποιημένο Χημείο τελευταίας Τεχνολογίας, όπου γίνονται οι μετρήσεις και οι έλεγχοι του σκυροδέματος. Σκοπός είναι η άμεση παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στο χώρο μας και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του σκυροδέματος, έτσι ώστε το προϊόν να καταφθάνει υγιές στον πελάτη κάτω από όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Συμπύκνωση και συντήρηση Σκυροδέματος

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται με δονητή, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.

Το είδος του δονητή ( δονητής μάζας, δονητής ξυλοτύπου, δονητής επιφάνειας κλπ ) και ο αριθμός των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από τη μορφή του στοιχείου που σκυροδετείται, την κατηγορία εργασιμότητας του σκυροδέματος και τη διαδικασία διάστρωσης.

Η συμπύκνωση θεωρείται ικανοποιητική όταν τα αδρανή έχουν εισχωρήσει στη μάζα του σκυροδέματος και δεν είναι ευθέως ορατά, έχει παύσει η εμφάνιση μεγάλων φυσαλίδων στην επιφάνεια και όταν έχει σταθεροποιηθεί η συχνότητα λειτουργίας του δονητή μάζας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η συντήρηση πρέπει να δημιουργεί τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που θα επιτρέψουν να ενυδατωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό τσιμέντου του μίγματος τόσο στη μάζα όσο και στις επιφάνειες.

Η συντήρηση και η προστασία του νωπού σκυροδέματος είναι υποχρεωτική και διαρκεί για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες και τις ειδικές απαιτήσεις της προδιαγραφής.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0οC η σκυροδέτηση συνιστάται να αναβάλλεται. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αναβληθεί θα πρέπει να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από -5οC .

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 38 οC η σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλλεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και προστασίας ώστε η θερμοκρασία στο μικροκλίμα της κατάστασης να παραμένει μικρότερη από 38 οC.